Oil Paintings

Oil painting 4×5′ 2017
oil painting
5×7′
2016
Oil painting
5×6′
2017
nohkom Caroline
nohkom Caroline 2008
my great grandfather Joshua